Tabitha project

Tabitha is één van de 11 basisscholen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Quercus en gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost. De naam Tabitha geldt, als persoon uit het verhaal van Aeneas en Dorcas, als symbool voor onze school. Een persoon die zorg en aandacht besteedt aan haar medemens, in het bijzonder de kinderen. In de onmiddelijke omgeving van de school bevinden zich twee andere basisscholen, een peuterspeelzaal en naschoolse opvang.

Basisschool Tabitha is gehuisvest in een modern schoolgebouw in Toolenburg-Oost.
De afgelopen jaren is het gebouw verder aangepast aan de eisen van de huidige tijd. Er zijn ICT voorzieningen aangebracht en in alle groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. Vanaf schooljaar 2012 is een start gemaakt met het gefaseerd plaatsen van kleuter digiborden.
De school kent een grote ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is een belangrijke pijler van de kracht van Tabitha.
Tabitha is een Christelijke school, dit betekent dat we de kinderen een Christelijke levensbeschouwing mee willen geven en dat de waarden en normen die daaruit voortvloeien verankerd zijn in ons lesgeven en respect voor ons daarbij het uitgangspunt is. We willen een sfeer creëren waarbij ieder kind, maar ook elke volwassene zich veilig voelt. Samen bouwen aan een prettige en liefdevolle omgeving en een open school zijn voor iedereen. Dat betekent dat iedereen bij ons welkom is. Elk kind is immers uniek met al zijn mogelijkheden en beperkingen.

Op Tabitha wordt de tussentijdse kinderopvang in de middagpauze door ouders van de school geregeld. De voor- en naschoolse opvang is in handen van bekende organisaties als Happy Kids en B4kids.

Tabitha spaart via Draagbij voor een ‘Digibord / Touchscreen’ - kleuterbouw.

Meer informatie: http://www.cbs-tabitha.nl/

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: